Incoclub

Voor en door lotgenoten

Font Size

SCREEN

Cpanel
U bevindt zich hier: Home Disclaimer
 • Laatste wijziging: dinsdag 22 mei 2018, 20:32:31.

Disclaimer

De Incoclub is een initiatief van mensen die zelf te maken hebben met urine- en/of ontlastingsincontinentie. Het lidmaatschap staat open voor alle lotgenoten die te maken hebben met urine- en/of ontlastingsincontinentie.

De volgende regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van de Incoclub. Elke bezoeker van deze website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om de meest actuele versie ervan te kennen.

 1. Toegang tot de website
  Alle informatie, zowel in de vorm van tekst, bestanden als beelden als welke andere vorm wordt door de Incoclub uitsluitend ter informatie ter beschikking gesteld. Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen doch de Incoclub behoudt zich het recht voor, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang en het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen. De toegang tot dergelijke gereserveerde gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van de Incoclub en dat door de loutere mededeling van informatie aan de Incoclub, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om deze informatie te gebruiken in overeenstemming met de privacy policy van de Incoclub. Het verlenen van toegang tot het afgeschermde gedeelte van de website van de Incoclub middels het gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden, kan te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, door de Incoclub worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.
 2. Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie
  Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de website van de Incoclub in de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door de Incoclub ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege de Incoclub inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden. De Incoclub treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.
 3. Aanwezige links
  Teneinde het bezoek van de website van de Incoclub voor de gebruiker te vergemakkelijken, kunnen links naar websites van derden worden aangebracht. De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links. Enige schade voortspruitend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt dan ook buiten elke aansprakelijkheid van de Incoclub welke geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt. De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan te allen tijde melding maken aan de Incoclub. De Incoclub behoudt zich het recht voor om te allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.
 4. Bescherming van intellectuele rechten
  Het logo, evenals de naam van de Incoclub behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van de Incoclub. De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen op de website van de Incoclub, geschiedt zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop. De Incoclub draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijk een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden. Partijen die menen dat hun intellectuele rechten worden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van de Incoclub, worden vriendelijk uitgenodigd hiervan de Incoclub ten spoedigste in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het vermeend inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.
 5. Privacy Policy
  Teneinde de verstrekking van informatie door de Incoclub aan de bezoeker van de website mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijk gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals naam en/of e-mailadres waardoor de gebruiker geïdentificeerd wordt. De Incoclub heeft deze informatie nodig teneinde haar diensten te kunnen verlenen of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden of de gebruiker van uitzonderlijke waarden in kennis te stellen. De Incoclub eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.
 6. Oneigenlijk gebruik
  De beheerders zien toe op het voorkomen van oneigenlijk gebruik, doch aanvaarden geen aansprakelijkheid voor uitlatingen van leden en gasten. Bijdragen kunnen zonder opgave van redenen worden geweigerd, geredigeerd of verwijderd.
 7. Contact
  Berichten aan de beheerders van de Incoclub kunnen worden gestuurd aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Home

U bevindt zich hier: Home Disclaimer